Protocol seksuele intimidatie

In dit document hebben wij als gymvereniging S.S.S. vastgelegd hoe wij, door gewenst gedrag te stimuleren en risicosituaties te mijden seksuele intimidatie binnen de club trachten te voorkomen.
Daarna zal behandeld worden hoe wij omgaan met situaties waarin dit toch gebeurt/dreigt te gebeuren.
Tot slot zal uitgewerkt worden welke sancties mogelijk zijn als een situatie niet tot een oplossing komt.

1. Gewenste omgang bevorderen
Het is erg belangrijk dat turn(st)ers zich veilig voelen in hun sportomgeving. Hier hoort bij dat zij zich niet seksueel geïntimideerd mogen voelen. Om het risico daarop zo klein mogelijk te maken hebben we een aantal omgangsregels opgesteld. Deze regels zijn hieronder te vinden.

Leden

01. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de club.
02. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
03. Ik val de ander niet lastig.
04. Ik berokken de ander geen schade.
05. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
06. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
07. Ik negeer de ander niet.
08. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
09. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander
14.  Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.


Bovenstaande regels worden al bij inschrijving kenbaar gemaakt aan al onze leden en zij dienen hiermee akkoord te gaan voordat ze lid kunnen worden.

Begeleiders

Naast de algemene omgangsregels hanteren wij ook aanvullende regels voor trainers, coaches en anderen die een actieve rol spelen rondom de jeugdige turn(st)ers (hierna: ‘begeleiders’). Het gaat om de volgende regels:

01. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de turn(st)er zich veilig kan voelen.
02. De begeleider onthoudt zich ervan de turn(st)er te bejegenen op een wijze die de turn(st)er in zijn/haar waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de turn(st)er door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
03. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de turn(st)er.
04. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige turn(st)er tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
05. De begeleider mag de turn(st)er niet op een zodanige wijze aanraken dat de turn(st)er en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
06. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
07. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de
turn(st)er en met de ruimte waarin deze zich bevindt, zoals de kleedkamer.
08. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de turn(st)er te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) turn(st)er behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
09. De begeleider zal de turn(st)er geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de turn(st)er die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
10. Begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de turn(st)er is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
11. In die gevallen waarin deze regels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.


Tevens verlangen wij van alle begeleiders dat zij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen.

2. Situaties van seksuele intimidatie oplossen

Als er zich een situatie voordoet waarin een lid zich toch seksueel geïntimideerd voelt kan deze terecht bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de vereniging Claudia Stormink.

Sancties

Een aantal van de sancties zijn voor de club extern, denk hierbij aan een vervolging voor overtreding van artikelen uit het Wetboek van Strafrecht. Wel kunnen interne sancties na overleg met de VCP door het bestuur opgelegd worden. Het bestuur stelt hierbij het collectieve belang van haar leden boven eventueel individueel belang van een lid.